Symboly láskyLáska spadá v Číně pod Pětici požehnání, vedle bohatství, štěstí a dlouhověkosti je to nejžádanější věc. Avšak láska má v Číně velice hluboký význam a symboliku.

Láska v Číně má mnoho významů nejen z pohledu chápání, ale liší se i dle znaků.

Symboly láskyV starověké Číně existovaly dva koncepty lásky. První vycházel z konfuciánské tradice a více než na lásku v romantickém smyslu dával důraz na povinnost. Toto pojetí lásky se nazývalo Ren, laskavá láska, ve vztahu šlo o plnění povinností, činnost a postoj. Láska zde byla v pozadí. V praxi to znamenalo, že měl být člověk laskav k rodičům, věrný císaři a systému a milovat své děti. Konfuciánský pohled tedy dbal hlavně na lásku mezi členy rodiny. Láska k rodičům se nazývala Xiao (rodičovská láska). Konfuciánství považovalo lásku k nerodinným příslušníkům jako podřadnou. Tato rodinná láska měla za následek například velký nárůst doktorů, neboť se mladší generace snažily pomoci nemocným starším členům rodin. Tento trend se postupně stal tak rozšířeným, že se stal téměř nepsaným pravidlem.

Čínský znak pro srdceDruhý pohled na lásku zvaný Ai vytvořil Čínský filosof Mon Zi v 4. století před Kristem jako protipól ke konfuciánskému pojetí. Mon Zi přišel s termínem univerzální láska. Mon Zi řekl, že láska k rodině by neměla být jiná než láska ke každému člověku a že je načase milovat bez rozdílu. Mon Zi bral lásku jako něco, co patří všem a mělo by se dávat i přes fakt, že ten druhý cit neopětuje, toto je velice podobné křesťanskému pojetí. Mon Zi řekl „miluji své rodičě tak jako jiných, miluji své děti tak jako jiných“.  Mon Ziho filosofie se stala v období dynastie Chan velice populární, ale ještě za jejího trvání téměř vymizela. Díky jeho filosofii se začala zvedat úroveň mezilidských a hlavně mezi klanových vztahů.Termín Ai se dostal i do Buddhismu, kde symbolizuje vášnivou obětavou lásku. Ai se stalo jednou z věcí, které je třeba překonat při cesta k Osvícení, neboť z jejího popudu mohou bytosti dle Buddhistické tradice konat sobecky.

Ai je asi nejblíže k západnímu konceptu lásky, ale je zbarveno konfuciánstvím. Ai ve slově Wo ai ni, které znamená, Miluji tě, je jen velmi málo používáno. Jedná se totiž o mnohem složitější termín, který symbolizuje onu konfuciánskou složku zodpovědnosti, oddanosti a věrnosti. Proto se v Číně tradičně říká Wo xihuan ni, Mám tě rád, nebo anglická věta I love you, který se užívá i v Japonsku.

Mír a láskaV Taoismu, který se objevil zhruba v prvním až třetím století po Kristu, se koncept lásky také mírně upravil. Do popředí se začala dostávat láska k životu. Velké množství taoistických učenců se snažilo dosáhnout nesmrtelnosti a hlavními světci Taoismu se staly bytosti, které dosáhly daru nesmrtelnosti. Učenci začali tvořit teorie, jak dosáhnout nesmrtelnosti.   Taoisté věřili, že nemoci přichází, protože člověk špatně smýšlí a jedná. Proto byl vytvořen silný morální kodex, ve kterém se řešila například i otázka sexu. Taoisté zdůrazňovali naprosté ovládnutí těla a mysli, jen čistá mysl, schopná kontrolovat své tužby mohla dosáhnout nesmrtelnosti. Pozdější Taoisté sexualitu začali opět uznávat, jen radili umírněnost, zde došlo i k vytvořením sexualních technik, které měly prodloužit život.

V Buddhismu se rozlišuje láska na několik druhů. Kama je smyslná, sexuální láska mezi lidmi. Stejně jako Ai i Kama je nežádoucí a představuje překážku na cestě k Osvícení, protože se jedná o egoistickou lásku. Naproti tomu Karuna je láskou ke všem žijícím bytostem a je nezbytné ji nabýt, aby člověk mohl dojít osvícení. Druhou takovou pozitivní láskou je Metta, to je láska, která osvobozuje od tužeb, je to altruistické pomáhání druhým aniž bychom očekávali něco na oplátku. V původním smyslu je Metta a Karuna podobná Čínskému chápání lásky Mon Ziho. Buddhisté vytvořili koncept všeobjímající lásky ke všem tvorům, proto bylo nepřípustné zabití jakéhokoliv živého tvora.

Láska v Číně má mnoho významů nejen z pohledu chápání, ale liší se i dle znaků. Pojem láska je velice komplexní znak a jeho význam se liší dle drobností. Nejrozšířenější je znak Ai, který se skládá z několika symbolů dohromady. Veprostřed je znak xai, což je znak pro srdce, ale také se užívá pro duši, nebo mysl. Dolní část znamená přátelství. Ve volném překladu tedy znamená nejpoužívanější znak pro lásku „miluji tě, tvou rodinu i přátele celým svým srdcem“. Tento znak, pokud v něm chybí xai, znamená hluboké přátelství. Tento symbol je universální a neznačí partnerskou lásku muže k ženě, ale lásku k rodičům, dítěti, sourozencům, také se může objevit ve větě, miluji tuto knihu, nebo pořad.

ZbMiluji těožňující láska, nebo ai mu je dalším druhem lásky v Číně, je to ten typ lásky, kde člověk toho druhého naprosto obdivuje a zbožňuje.  Láska mezi mužem a ženou se nazývá ai king, ai ren je výraz pro milence a ai hao pro zamilovanost. Bratrská, nebo sesterská láska se vyjadřuje pomocí znaku shou zu king. Čínský ekvivalent pro Miluji tě je wo ai ni. V Japonsku se stal znak Ai a fráze wo ai ni tabu. Muž může ženě říci, že jí má rád Watashi wa anata ga suki-desu, ale ne že ji miluje.

Pro západního člověka je zajímavé zjištění, že v Číně není téměř žádné božstvo lásky. Nejznámějším takovým božstvem je Yue-Laou, který je přezdíván Stařík měsíčního svitu. Yue-Laou je populárním božstvem vystupujícím v umění. Stal se božstvem lásky a manželství. Podle legend se zjevuje v noci a svým hedvábím spojuje páry, tak aby nic nemohlo narušit jejich lásku. Jedná se o jednoho z Nesmrtelných a tak jako některé jiné bytosti Čínského folkloru, obzvlášť v Taoismu, žije na Měsíci.

Jeden z nejznámějších příběhů o Yue-Laouovi se odehrává v období dynastie Tang. Ve městě Songcheng žil muž jménem Wei Gu, když městem procházel, spatřil starého muže ležícího na svém zavazadle, jak si čte ve svitu měsíce knihu. Muž byl tímto aktem zaujat a otázal se staříka, co dělá. Stařík mu odpověděl, že si čte knihu manželství, že si tam může vidět, kdo si koho má vzít. A že ve svých zavazadlech má rudé stuhy, které váže manželům a manželkám kolem chodidel.

Yue-Laou vzal Wei Gua na trh a ukázal mu slepou starou ženu svírající v rukách tříleté děvče. Yue-Laou na něj ukázal a řekl, že to děvče bude v budoucnosti Wei Guova manželka. Wei Guovi se ta myšlenka příčila, a nechal svého sluhu, ať děvče bodne nožem.

O čtrnáct let později guvernér Xiangzhou, Wang Tai dal svou dceru Wei Guovi za ženu. Bylo těžké najít vyhovujícího manžela, protože byla z vysokého rodu a neuvěřitelně krásná. Její krásu hyzdila jen hluboká jizva na zádech, která jí stěžovala chůzi. Když se Wei Gu zeptal své ženy jak přišla k jizvě, odpověděla, že byla před čtrnácti lety bodnuta neznámým mužem do zad na trhu.

Yue-Laou v tradičním zobrazeníO deset let později měl Wei Gu tři děti, vydal se hledat Yue-Laou , aby jim vybral vhodné protějšky, ale ten odmítl Wei Guovi pomoci. Wei Gu se léta snaží své potomky spárovat, ale nikdy se mu to nepodařilo.

Bohyní plodnosti a lásky je Kuan-jin, která vystupuje v Číně jako Bohyně matka a podporuje plodnost a bezproblémový porod.

Láska má v Číně i mnoho symbolů, které se dostávají i do Feng shui tradice. Symboly lásky se většinou umísťují na jihozápadní kout domu. Podle tamní víry přináší romantické vztahy, lásku, štěstí ve hledání partnera a zlepšování mezilidských vztahů.

Známým symbolem, který se užívá, aby požehnal manželství je symbol Dvojitého štěstí. Jedná se nejmocnější symbol v otázce manželského štěstí a soužití. Symbol se buď vystřihuje z rudého papíru, nebo maluje červenou barvou na kámen. Nejvhodnější místo je jihozápadní část ložnice. Zde symbol Dvojitého štěstí přináší harmonický vztah s partnerem a rodinnou lásku.

Mystický uzel lásky je dalším symbolem, který se užívá pro zlepšení vztahů a záležitostí okolo lásky. Uzel lásky „pojídá svůj vlastní konec“. Symbolizuje tedy nekonečnou, nezmírající lásku. Většinou se stejně jako symbol Dvojího štěstí věší do jihozápadního rohu ložnice.

Pokud chce člověk dosáhnout úspěšného manželství a společného soužití, pořizuje si na podporu symbol Dvou ryb. Malba nebo soška se umísťuje na oltář, nebo do ložnice. Dvě ryby, většinou koi kapři symbolizují fyzické spojení a úspěšný vztah. Dávají sílu koi kapra, který plave proti proudu řek, aby dosáhl svého cíle, boří tedy veškeré překážky a pomáhají ke hladkému průběhu.

Nejrozšířenější symboly lásky jsou Mandarínská kachna, nebo Ptáci lásky. Mandarínská kachna symbolizuje čistotu lásky a citu mezi dvěma osobami. Lidé si Mandarínské kachny umísťují do jihozápadního rohu domu, nebo do své ložnice.

Pro zlepšení milostného života a jeho zkvalitnění se užívá symbolu dvou hus. Husy symbolizují jednotu v partnerství podobně jako koi kapři a kachny.

Fénix a drakMocným symbolem v lásce je zobrazení Draka a Fénixe pospolu. Drak symbolizuje mužskou energii, jeho plodnost, energičnost, povahu. Fénix je ženskou energii, representuje krásu. Dohromady vytváří harmonii Jin a Jang, známou z Taoismu. Pomáhá udržet vztahy v harmonickém soužití, zlepšuje vztahy v manželství a udržuje příjemnou atmosféru.

Pro zvýšení pravděpodobnosti početí se užívá obrazu Chi Lina, který se umístí do ložnice, je však nutné brát v potaz, že se do ložnice umísťuje pouze obraz, nikoliv soška.

Jako symbol lásky je uváděn i křišťál, křišťál symbolizuje štěstí, harmonii a vztahy, umísťuje se ve dvojici do jihozápadního rohu domu, nebo ložnice. Zde funguje jako katalyzátor pro lásku. Růženín je symbolem lásky nejen v Číně, ale i na Západě. Je spojen s láskou, štěstím vztahy a spojením. Růženín je možné nosit na krku jako přívěšek, nebo nechat v severozápadním rohu ložnice. Do severozápadního rohu lze umístit i žluté umělé rostliny v béžové váze.